Canal de denuncia

Política del Sistema Intern d’Informació

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al tractament efectiu, TORRA, S.A. (d'ara endavant, TORRA o “l'Organització”), dins del marc d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, a través del seu Òrgan d’Administració, adopta la present Política del Sistema Intern d’Informació (d'ara endavant també, “la Política”) que estableix els principis i directrius generals següents del Sistema Intern d’Informació, i que serà desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l’Organització.

1. L'abast de la Política és TORRA.

2. La persona Responsable del Sistema Intern d’Informació és el Gerent de TORRA. El seu nomenament i cessament seran notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent. La seva funció principal és la de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d’investigació.

3. La persona Responsable del Sistema Intern d’Informació exercirà el càrrec de manera independent i autònoma respecte dels altres òrgans d'organització. No podrà rebre instruccions de cap tipus en l'exercici del seu càrrec i se li proporcionaran els recursos personals i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.

4. El Sistema Intern d’Informació permet comunicar informació sobre irregularitats a tots els membres de l'Organització, així com a tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre que, en aquest darrer cas, es donin les condicions i els requisits previstos en aquesta.

5. A través del Sistema Intern d’Informació es poden realitzar comunicacions d'informació del tipus següent, i l'abast objectiu és el següent: i) Qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius que tingui adoptat TORRA, si en tingués. ii) Accions o omissions que, dins del marc personal i material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea1 o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

6. Les comunicacions d'informació es faran a través d'un canal intern d'informació anomenat Canal de Denúncies (d'ara endavant també “Canal”), gestionat per la persona Responsable del Sistema Intern d’Informació, i que integra en una sola bústia tots els canals interns d’informació de TORRA establerts per comunicar irregularitats de les previstes al punt anterior de la present Política. Tant el Sistema Intern d’Informació com el Canal de Denúncies garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que ho permetin.

7. A través del Sistema Intern d’Informació i per mitjà del canal intern tots els membres de l'Organització, així com tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre en els termes, les condicions i els requisits que s'hi preveuen, poden fer comunicacions d'informació respecte de les irregularitats dins l'abast objectiu d'aquesta política.

8. El canal preferent per fer les comunicacions d'irregularitats és intern, és a dir, el Canal de Denúncies, d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer. Les comunicacions es poden fer tant de forma verbal com escrita i, per aquest motiu, el Canal de Denúncies contempla diferents vies per comunicar la informació: i) Escrita: a través de la plataforma telemàtica ULISES mitjançant un accés habilitat a la pàgina web de TORRA que els dirigirà a la plataforma; https://torra.ulisesgrc.net/#/channels/torra/ES_ES o també a través de correu postal adreçat al Responsable del Sistema Intern a l'adreça Ronda Orient, 71, 08203, Sabadell, Barcelona. ii) Verbal: via telefònica al telèfon 606997005 o a través d'una reunió presencial amb el Responsable del Sistema Intern, que es durà a terme dins el termini de 7 dies a comptar de la sol·licitud de reunió.

9. En el cas d'irregularitats dins l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses a l'article 3 (àmbit personal d'aplicació) podran fer comunicacions d'informació a través dels canals externs d'informació gestionats per l'Autoritat independent de Protecció de l'informant o dels organismes autonòmics corresponents, amb els requisits que preveu la Llei precitada

10. Les comunicacions d’informació han de ser fetes de bona fe, i queden prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. Totes es poden veure subjectes a mesures disciplinàries o d'una altra naturalesa. El Canal de Denúncies no s'ha d'utilitzar per qüestions banals o no raonables. La comunicació d'informació falsa sobre accions o omissions previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, podria ser sancionada administrativament per l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, com a sanció molt greu amb una sanció administrativa de 30.001 fins a 300.000 euros.

11. Les comunicacions d'informació que s'admetin a tràmit seran objecte de seguiment i d’investigació interna, i s'arxivaran aquelles altres en què no concorrin els requisits exigibles per ser objecte de tractament, seguiment i investigació. Es garanteix que el Sistema tractarà les comunicacions de manera efectiva les comunicacions d'informació, a través del Procediment del Canal de Denúncies TORRA.

12. El Sistema Intern d’Informació garanteix la confidencialitat i el secret de la informació transmesa, la identitat i protecció de dades personals de la persona comunicant, i dels tercers esmentats a la comunicació, així com de la persona afectada2 per la comunicació, durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació, així com al llarg de l'eventual procés d’investigació interna o diligències que es facin sobre la base dels fets comunicats. No podran accedir a la informació inclosa al Sistema Intern d’Informació aquelles persones que no estiguin autoritzades. Només s'exceptuen els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o requeriment d'una autoritat judicial, ministeri fiscal, o autoritat administrativa competent, dins del marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, en els termes i les condicions estipulades en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com a l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

13. El Sistema Intern d’Informació garanteix en tot moment els drets de la persona comunicant i de la persona afectada. En particular, en el cas de la persona informant es garanteix la protecció davant de represàlies produïdes a nivell intern a l'entorn laboral o professional i, en el cas de la persona afectada, el dret a l'honor i a la presumpció d'innocència, així com el dret de defensa. En tots els casos, la garantia d’aquests drets suposarà la concurrència dels requisits legalment exigibles, en especial, els exigits per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

14. Qualsevol incompliment de la present Política, i de les normes que la desenvolupin, podrà ser objecte de les sancions disciplinàries laborals o de la naturalesa que correspongui, en funció de la relació jurídica establerta i de les circumstàncies concurrents, sense perjudici de l'eventual aplicació del règim sancionador de la Llei 2/2023, del 20 de febrer.

15. La informació sobre el Sistema Intern d’Informació i el Canal de Denúncies estarà accessible i es presentarà de manera clara, per tal de facilitar la cultura de la informació i comunicació que pretén en part aquesta Política. La informació es trobarà allotjada a la pàgina web de TORRA de manera visible i fàcilment accessible

https://torra.ulisesgrc.net/#/channels/torra/ES_ES