Responsable del tractament

 • Dades de contacte del responsable
  SERVEIS FUNERARIS TORRA
  RONDA ORIENT, 71. 08203 SABADELL.
  Tel. 937277400
  legal@funerariatorra.com
   
 • Període de conservació
  La previsió legal que obliga a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

 • Destinatari de la cessió: Empreses que formen part de TORRA, S.A
 • Legitimació de la cessió: Consentiment de l’interessat
 • Finalitat de la cessió: Envio de notes de condol i/o de suggeriments a TORRA, S.A.
 • Moviments Internacionales de dades: No es produeixen.
 • Transferència internacional: No es produeixen.
 • Encarregats de tractament: Les dades podran ser cedides a proveïdores amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat de l’Encarregat de Tractament.

Drets

 • Quins drets té?
  Té dret al fet que li confirmem si estem tractant a les seves dades.
  Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no cal tractar-les.
  En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  En determinats casos es pot oposar al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
  Dret a revocar el consentiment.
   
 • Com pot exercitar-los?
  Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a la direcció a dalt senyalada o enviar un comunicat al correu electrònic legal@funerariatorra.com
  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, a seu torn, ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
  Si vol disposar d’un model per això podrà:
  Utilitzar un model oficial de l’Agencia: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php
  Sol·licitar-nos un model: serveis@funerariatorra.com
   
 • Possibilitat de reclamar davant l’AEPD
  Així mateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma de exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

SERVEIS FUNERARIS TORRA (des d’ara, TORRA, S.A.) informa als usuaris en compliment del article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, del 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (des d’ara, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-les les dades personals que li són sol·licitades en el lloc Web per la prestació dels seus serveis.

És el titular del portal Web www.funerariatorra.com, que actua exclusivament com explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats a:

RONDA ORIENT, 71. 08203 SABADELL.
NIF: A-08821555
Tel. 937277400

La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari del portal (en endavant, l'"Usuari") i implica l'acceptació plena de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per funerariatorra.com en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al web funerariatorra.com.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40003 , Foli 214, Full B-44484, Inscripció 1º , és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a: legal@funerariatorra.com

També s’informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens faciliten els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través del present lloc Web i, si s’escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre las activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, entrenant-se que amb l’enviament de les seves dades autoritza expressament al Prestador del Servei per el tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats.

El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions Comerciales, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a la direcció legal@funerariatorra.com

Indicant en l’assumpte “BAIXA DEL LLISTAT DE CONTACTE”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a

RONDA ORIENT, 71. 08203 SABADELL
NIF: A-08821555

o a través de correu electrònic a

legal@funerariatorra.com

i acompanyada d’una fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Els usuaris o persones que els representin podran exercir en qualsevol moment el dret de accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix el Reglament, dirigint una comunicació escrita a SERVEIS FUNERARIS TORRA, a la següent direcció postal RONDA ORIENT, 71. 08203 SABADELL., i/o electrònica legal@funerariatorra.com en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas de que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de las normes particulars indicades per aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

Titularitat dels fitxers

TORRA, S.A. amb domicili social a:

RONDA ORIENT, 71. 08203 SABADELL.
NIF: A-08821555

És el titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades en la Web http://www.agpd.es

En concret, les dades recollides a traves de la present Web, s’incorporen al fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], a los que les serà aplicable la present Política de Privacitat.
Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.

Recollida i Tractament

El fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], té como principal característica:

Finalitat

La finalitat de la i incorporació de les dades a los citats fitxers consisteixen en:

 • Per el Fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web www.funerariatorra.com.
 • Resoldre les qüestiones formulades.
 • Remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de TORRA, S.A..

Encarregat del tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts en la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè TORRA, S.A. enviï informació periòdica i informar de nostres ofertes i serveis.
Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça:

legal@funerariatorra.com

Indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Mesures de seguretat

TORRA, S.A., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulares de les dades contingudes en el fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de TORRA, S.A., podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (Drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquestes drets tenen caràcter “personalíssim”, por lo qual cosa únicament podran ser exercitats per el propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

Enviar un correu electrònic a:

legal@funerariatorra.com

Comunicació per escrit dirigida a:

TORRA, S.A.,
RONDA ORIENT, 71. 08203 SABADELL.

TORRA, S.A., procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers son inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

TORRA, S.A., procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

Canvi de Normativa

TORRA, S.A., se reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: serveis@funerariatorra.com

Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

SERVEIS FUNERARIS TORRA, [d’ara endavant TORRA, S.A.], és el titular del portal Web www.funerariatorra.com, que actua exclusivament com explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats en:

RONDA ORIENT, 71. 08203 SABADELL.
NIF: A-08821555
Tel. 937277400

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40003 , Foli 214, Full B-44484, Inscripció 1º , és l’encarregada de la explotació, gestió i funcionament del portal Web mencionat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a: legal@funerariatorra.com

Concepte d'usuari

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com necessàries, el Prestador del servei podrà, dependent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

La utilització del portal Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en este Avís Legal, en la versió publicada para TORRA, S.A. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot partir modificacions.

Informació sobre els vincles LINKS

TORRA, S.A. no es fa responsable de las webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i TORRA, S.A. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de www.funerariatorra.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant al connectar al portal Web www.funerariatorra.com, com al accedir a la informació d’altres webs des de del mateix portal Web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. TORRA, S.A. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avií legal i la resta de textos legals del present portal Web.

Informació sobre la exempció de tota responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

TORRA, S.A. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.

Així mateix, TORRA, S.A. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altra tipus.

TORRA, S.A. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que TORRA, S.A. realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol de los “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Informació relativa a la propietat intel·lectual i industrial

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegides por drets de propietat intel·lectual, titularitat de TORRA, S.A..

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzades en virtut d’autorització expressa de TORRA, S.A. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de TORRA, S.A..

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a la TORRA, S.A.. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de Seguridad que pugin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de TORRA, S.A. no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altre manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.funerariatorra.com 

Els signes distintius (marques, noms comercials) de TORRA, S.A., estan protegits por drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de TORRA, S.A..

NO comparteixi seva informació personal

TORRA, S.A. mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà por telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte en TORRA, S.A. ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas de que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani algunes de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a TORRA perquè procedeixin a la recerca d’incident.

Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignoreu tot correu electrònic que rebeu en el qual se us demani informació personal o que us redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de TORRA, SA de societats del seu grup, o en el que se us demani que pagueu fora dels mitjans de pagament de TORRA, S.A., ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

TORRA, S.A. utilitza el domini "www.funerariatorra.com” per als seus correus electrònics. Si rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: llaberia.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “TORRA, SA” a la seva URL.

Si tot i així feu clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a “El vostre compte” o a qualsevol que us demani verificar o modificar la vostra informació personal, ignoreu-la i considereu-la com a fraudulenta.

Comuniqui els intents de 'phishing'

Envieu un correu electrònic a l'adreça:

legal@funerariatorra.com

I adjunteu el correu electrònic que considereu fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar-ne l'origen.

Si no podeu adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu-lo a

legal@funerariatorra.com

I incloeu la major quantitat d'informació possible sobre aquest